Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Regulamin rekrutacji 2019/2020

 

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Dębicy
na rok szkolny 2019/2020


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 r.  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek  lub klub dziecięcy.
 3. Statut Żłobka
 4. Regulamin Organizacyjny Żłobka

§ 1
Tok postępowania rekrutacyjnego:

 1. Główna rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Dębicy odbywa się corocznie – obecnie od 04 marca 2019 do 29 marca 2019 - na następny rok szkolny trwający od 01 września do 31 sierpnia następnego roku - jednocześnie informuje się, że karty zapisu można składać cały rok a dzieci po wpisaniu na listę oczekujących będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w Żłobku.
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do Żłobka obejmuje następujące etapy:
      • powołanie przez dyrektora Żłobka komisji rekrutacyjnej – do 08.02.2019 r.
      • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Żłobka – do 19.02.2019 r.
      • zebranie od rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania w Żłobku i określenie ilości miejsc wolnych – do 01.03.2019r.
      • przyjmowanie wniosków o przyjęcie  do Żłobka –  04.03.2019 – 29.03.2019 r.
      • weryfikacja wniosków przez  komisję rekrutacyjną  – zakwalifikowanie kandydatów do Żłobka – 04.03.2019 do 05.04.2019 r.
      • ogłoszenie wyników rekrutacji –  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  10.04.2019r.
      • przeprowadzenie procedury rekrutacji uzupełniającej – do 23.04.2019 do 19.08.2019 r.
 3. W sytuacji zwolnienia się miejsca w ciągu roku w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszego regulaminu
 4. Wyniki postępowania komisji rekrutacyjnej są jawne.

§ 2
Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców zamieszkałych na terenie miasta Dębicy.
 2. Za organizację rekrutacji odpowiada dyrektor Żłobka
 3. W przypadku wolnych miejsc w Żłobku, dopuszcza się przyjęcie dziecka rodziców zamieszkałych w innych gminach po spełnieniu ustawowych kryteriów dotyczących rekrutacji.
 4. Do Żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko do 4 roku życia.
 5. Dzieci w Żłobku przyjmowane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 6. Liczebność dzieci z Żłobku określa regulamin organizacyjny.
 7. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na wolne miejsca w Żłobku.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisie dziecka do Żłobka złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z niezbędnymi załącznikami
 9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:
      • wielodzietność rodziny dziecka
      • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
      • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
      • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
      • samotne wychowywanie dziecka
      • objęcie dziecka pieczą zastępczą.
      • obydwoje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu
      • rodzice uczą się na poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym
      • do Żłobka uczęszcza rodzeństwo dziecka.

§ 3
Skład komisji  rekrutacyjnej

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
      • przewodniczący komisji
      • członek komisji – opiekunka
      • członek komisji – opiekunka
 2. Dyrektor Żłobka uczestniczy w pracach komisji nadzorując przebieg rekrutacji.

§ 4
Dokumenty dotyczące rekrutacji

 1. Dokumenty składane przez  rodziców do Żłobka to:
      • deklaracja o kontynuowaniu wychowania w Żłobku
      • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka
      • inne dokumenty wskazane w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3
 2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej:
      • imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
      • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.
 3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
      • listę dzieci zakwalifikowanych do Żłobka
      • listę dzieci nie zakwalifikowanych do Żłobka
 4. Umowa o świadczenie usług przez Żłobek zawarta z rodzicami po zakończeniu
     rekrutacji.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej z ramienia organu prowadzącego sprawuje 
       dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.
 2. Komisja Rekrutacyjna przekazuje wyniki rekrutacji Burmistrzowi Miasta Dębicy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  08.02.2019r.