Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Regulamin rekrutacji 2023/2024

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W DĘBICY

 

NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,      

    poz. 235), z późn. zmianami

 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 r.  w sprawie  wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

3. Statut Żłobka.

 

4. Regulamin Organizacyjny Żłobka

 

 

 

§ 1

Tok postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. Główna rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Dębicy odbywa się corocznie – obecnie od 01 marca 2023 do 31 marca 2023r - na następny rok szkolny trwający od 01 września 2023 do 31 sierpnia 2024 roku

- jednocześnie informuje się, że karty zapisu można składać cały rok a dzieci po wpisaniu na listę oczekujących będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w Żłobku

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do Żłobka obejmuje następujące etapy:
 • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Żłobka – do 11.02.2023 r.
 • powołanie przez dyrektora Żłobka komisji rekrutacyjnej – do 14.02.2023 r.
 • zebranie od rodziców deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania do Żłobka i określenie ilości miejsc wolnych – do 28.02.2023r.
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie  do Żłobka –  01.03.2023 – 31.03.2023 r.
 • weryfikacja wniosków przez  komisję rekrutacyjną  – zakwalifikowanie kandydatów do Żłobka –  01.03.2023 do 31.03.2023 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji –  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  20.04.2023r.
 • przeprowadzenie procedury rekrutacji uzupełniającej – do 05.06.2023 do 16.06.2023r.
 1. W sytuacji zwolnienia się miejsca w ciągu roku w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszego regulaminu
 2.  Wyniki postępowania komisji rekrutacyjnej są jawne.

 

§ 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1.     Do Żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko do 4 roku życia

2.     Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców zamieszkałych na terenie miasta Dębicy.

3.     Za organizację rekrutacji odpowiada dyrektor Żłobka, który powołuje Komisję Rekrutacyjną

4.     W przypadku wolnych miejsc w Żłobku, dopuszcza się przyjęcie dziecka rodziców zamieszkałych w innych gminach po spełnieniu ustawowych kryteriów dotyczących rekrutacji.

5.     Dzieci w Żłobku przyjmowane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego

6.     Liczebność dzieci w grupach Żłobka określa regulamin organizacyjny

7.     Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na wolne miejsca w Żłobku.

8.     Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisie dziecka do Żłobka złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z niezbędnymi załącznikami

9.     W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:

·       wielodzietność rodziny dziecka

·       niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

·       niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

·       niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

·       samotne wychowywanie dziecka

·       objęcie dziecka pieczą zastępczą

·       obydwoje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu

·       rodzice uczą się na poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym

·       do Żłobka uczęszcza rodzeństwo dziecka

·       dziecko jest szczepione wg. obowiązującego Kalendarza Szczepień Ochronnych

 

W każdej z tych sytuacji zgodnie z Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3, zaleca się dostarczenie dokumentu potwierdzającego zaistniałe zdarzenie

 

§ 3

Skład komisji  rekrutacyjnej

 

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 • przewodniczący komisji
 • członek komisji – pielęgniarka Żłobka
 • członek komisji – opiekunka Filia 1
 • członek komisji – opiekunka Filia 2
 • członek komisji – opiekunka Filia 3

 

2.     Dyrektor Żłobka nie uczestniczy w pracach komisji, ale nadzoruje przebieg rekrutacji.

 

§ 4

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez  rodziców do Żłobka to:

 • deklaracja o kontynuowaniu wychowania w Żłobku
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka
 • inne dokumenty wynikające z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3, wykazane we wniosku o przyjęcie dziecka

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej:

 • imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

 • listę dzieci zakwalifikowanych do Żłobka
 • listę dzieci nie zakwalifikowanych do Żłobka

4. Z listy dzieci zakwalifikowanych Komisja rekrutacyjna sporządza listę dzieci przyjętych     do placówki, na podstawie danych oraz załączników dostarczonych przez rodziców

5. Umowa o świadczenie usług przez Żłobek zawarta z rodzicami po zakończeniu  rekrutacji.

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.  Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej z ramienia organu prowadzącego sprawuje 

     dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

2.  Komisja Rekrutacyjna przekazuje wyniki rekrutacji Burmistrzowi Miasta Dębicy.

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem  14.02.2023r.