Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Regulamin rekrutacji 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W DĘBICY

 

NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,      

    poz. 235).

 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017 r.  w sprawie  wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

3. Statut Żłobka.

 

4. Regulamin Organizacyjny Żłobka

 

 

 

§ 1

Tok postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. Główna rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Dębicy odbywa się corocznie – obecnie od 01 marca 2022 do 25 marca 2022r - na następny rok szkolny trwający od 01 września do 31 sierpnia 2022 roku

- jednocześnie informuje się, że karty zapisu można składać cały rok a dzieci po wpisaniu na listę oczekujących będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w Żłobku

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do Żłobka obejmuje następujące etapy:
 • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Żłobka – do 11.02.2022 r.
 • powołanie przez dyrektora Żłobka komisji rekrutacyjnej – do 14.02.2022 r.
 • zebranie od rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania w Żłobku i określenie ilości miejsc wolnych – do 28.02.2022r.
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie  do Żłobka –  01.03.2022 – 25.03.2022 r.
 • weryfikacja wniosków przez  komisję rekrutacyjną  – zakwalifikowanie kandydatów do Żłobka –  01.03.2022 do 01.04.2022 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji –  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  20.04.2022r.
 • przeprowadzenie procedury rekrutacji uzupełniającej – do 06.06.2022 do 17.06.2021r.
 1. W sytuacji zwolnienia się miejsca w ciągu roku w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszego regulaminu
 2.  Wyniki postępowania komisji rekrutacyjnej są jawne.

 

§ 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Do Żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko do 4 roku życia

2.    Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców zamieszkałych na terenie miasta Dębicy.

3.    Za organizację rekrutacji odpowiada dyrektor Żłobka, który powołuje Komisję Rekrutacyjną

4.    W przypadku wolnych miejsc w Żłobku, dopuszcza się przyjęcie dziecka rodziców zamieszkałych w innych gminach po spełnieniu ustawowych kryteriów dotyczących rekrutacji.

5.    Dzieci w Żłobku przyjmowane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego

6.    Liczebność dzieci w grupach Żłobka określa regulamin organizacyjny

7.    Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na wolne miejsca w Żłobku.

8.    Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisie dziecka do Żłobka złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z niezbędnymi załącznikami

9.    W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:

·      wielodzietność rodziny dziecka

·      niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

·      niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

·      niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

·      samotne wychowywanie dziecka

·      objęcie dziecka pieczą zastępczą.

·      obydwoje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu

·      rodzice uczą się na poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym

·      do Żłobka uczęszcza rodzeństwo dziecka

W każdej z tych sytuacji zgodnie z Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3, zaleca się dostarczenie dokumentu potwierdzającego zaistniałe zdarzenie

 

 

 

§ 3

Skład komisji  rekrutacyjnej

 

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 • przewodniczący komisji
 • członek komisji – pielęgniarka Żłobka
 • członek komisji – opiekunka Filia 1
 • członek komisji – opiekunka Filia 2
 • członek komisji – opiekunka Filia 3

 

2.    Dyrektor Żłobka nie uczestniczy w pracach komisji, ale nadzoruje przebieg rekrutacji.

 

§ 4

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez  rodziców do Żłobka to:

 • deklaracja o kontynuowaniu wychowania w Żłobku
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka
 • inne dokumenty wynikające z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3, wykazane we wniosku o przyjęcie dziecka

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej:

 • imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

 • listę dzieci zakwalifikowanych do Żłobka
 • listę dzieci nie zakwalifikowanych do Żłobka

4. Z listy dzieci zakwalifikowanych Komisja rekrutacyjna sporządza listę dzieci przyjętych     do placówki, na podstawie danych oraz załączników dostarczonych przez rodziców

5. Umowa o świadczenie usług przez Żłobek zawarta z rodzicami po zakończeniu

   rekrutacji.

 

 

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.  Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej z ramienia organu prowadzącego sprawuje 

     dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

2.  Komisja Rekrutacyjna przekazuje wyniki rekrutacji Burmistrzowi Miasta Dębicy.

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem  11.02.2022r.